top of page

Vastuullinen poliittinen päätöksenteko ja tavoitteellinen johtaminen tukevat kunnan menestystä


Kunta voi hyvin, kun sen asukkaat voivat hyvin. Asukkaat taas voivat hyvin, kun heillä on työtä ja käytettävissään sellaiset julkiset palvelut, jotka auttavat heitä elämään hyvää elämää. Kun he voivat luottaa siihen, että heidän työssä ollessaan lapset ovat turvallisessa hoidossa kehitystä rikastuttavassa ympäristössä. Kun he tietävät, että koululaiset saavat parasta mahdollista opetusta oppimiseen motivoivassa kouluyhteisössä. Kun he saavat sairauden sattuessa joutuisasti luotettavaa hoitoa pystyäkseen tekemään työtä ja huolehtimaan itsestään ja läheisistään. Kun he kokevat, että heidän lastensa isovanhemmat myös saavat asiakkaan tarpeet huomioivaa palvelua tukemaan mahdollisuutta elää hyvää elämää ikääntymisestä huolimatta.


Korkeatasoisten kunnallisten palvelujen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja sitä kautta aktiiviselle elämälle on suuri. Sitä kautta niiden merkitys myös yritystoiminnalle ja työelämälle on suuri. Näin ollen kunnallisista palveluista eivät hyödy vain ihmiset, vaan myös yritykset ja koko yhteisö.


Korkeatasoiset julkiset palvelut maksavat. Ne kustannetaan verotuloin, valtionosuuksin ja asiakkailta, kuntalaisilta, perittävin maksuin.


Kunnan poliittisen päätöksenteon ytimessä on sen tasapainon löytyminen, jossa kunnan tuottamien, hyvän elämän elämistä tukevien palvelujen tuomat hyödyt ovat hyvässä suhteessa niistä syntyviin kustannuksiin.


Kunnan palveluissa on paljolti kyse ihmisten työstä. Varhaiskasvatus, opetus, terveydenhuolto, sairaanhoito, vanhusten hoiva, teiden kunnossapito ja monet muut tärkeät toiminnot ovat keskeisiltä osiltaan ihmisten työn varassa.


Siksi korkeatasoisten palvelujen tuottamisen ytimessä on hyvä johtaminen. Se lähtee ihmisten ja heidän ammattitaitonsa kunnioittamisesta, heidän näkemystensä ja osaamisensa huomioimisesta sekä kehitystä tukevien tavoitteiden asettamisesta ja työn tulosten seurannasta.


Pitkäjänteinen, vastuullinen poliittinen päätöksenteko ja henkilöstön tavoitteellinen johtaminen luovat ne korkeatasoiset kunnalliset palvelut, joiden myötä koko kunnan elinvoima vahvistuu.bottom of page