top of page

Tulevan valtuustokauden keskeinen teema: Tammelan kunnan elinvoiman turvaaminenKunnan elinvoima on sen asukkaissa ja yrityksissä. Siksi kunnan keskeinen tehtävä on palveluillaan tukea ihmisiä, jotta he voivat elää hyvää elämää. Tällä luodaan parhaat edellytykset työnteolle ja yrittämiselle ja sitä kautta kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Työnteon ja yrittämisen kautta syntyvät myös kunnan palvelujen rahoittamiseksi tarvittavat varat.


Elinvoiman ylläpitäminen ja parantaminen koostuu monista asioista.


Ehkä keskeisin kunnan päätöksenteon piirissä oleva asia on turvata lapsille ja nuorille mahdollisuudet hankkia sellaiset hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet, että he menestyvät niin työelämässä, yritystoiminnassa kuin perhe-elämässä, tulevien sukupolvien kasvattajina.


Tämä tarkoittaa korkeatasoisimman mahdollisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tarjoamista kaikille lapsille ja nuorille.


Se tarkoittaa

  • Osaavimpia ja työstään innostuneimpia opettajia ja heidän osaamisensa jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä

  • Oppimiseen motivoivia ja innostavia työskentely-ympäristöjä niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin

  • Kannustavaa työskentelyilmapiiriä sekä rikasta ja suvaitsevaa sosiaalista toimintakulttuuria

Maailma muuttuu nopeasti. Nyt haasteena on löytää ratkaisuja ja linjauksia, jotka kantavat vuosikymmenien päähän.


Toinen kunnan elinvoiman kannalta olennainen asia on kuntalaisten terveys. Sen ylläpitämistä tulee kaikin tavoin tukea.


Terveyttä tulee edistää ennaltaehkäisevillä toiminnoilla, joiden mahdollistamisessa kunnalla on tärkeä rooli. Liikuntamahdollisuudet ja kulttuuripalvelut ovat tätä työtä.


Mutta yhtä tärkeää on myös se, että sairastuessaan ihmiset saavat niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin palvelut korkeatasoisina riittävän nopeasti. Toimintakyvyn heikkeneminen sairastamisen takia vähentää työn tekoa ja aiheuttaa menetyksiä niin yrityksille, yhteiskunnalle kuin ihmisille itselleenkin.


Myös toimintakykyinen vanhusväestö on osa kunnan elinvoimaa. Terveyden ylläpitäminen ennaltaehkäisevillä palveluilla ja tehokkaalla sairaanhoidolla on ikäihmisille yhtä olennainen asia kuin nuoremmillekin.


Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Tällöin kunnan asukkaiden tasolla on tärkeää olla vaikuttamassa siihen, että aluevaltuustoihin ja muihin hyvinvointialueen päätöksentekoelimiin valitaan korkeatasoisten palvelujen tuottamiseen sitoutuneita päättäjiä.


Kolmas asia, joka vaatii huomiota, on Tammelan väestön ikärakenne. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä lähenee neljännestä koko väkiluvusta, kun taas nuoria aikuisia, alle 35-vuotiaita on erittäin vähän. Nuorien asukkaiden saamiseksi on kunnan huolehdittava siitä, että tarjolla on heille sopivia asuntoja sekä edullisia tontteja omakotitalojen rakentamiseksi. Tammela on joka tapauksessa lapsiperheillekin erittäin viihtyisä paikka asua, kunhan tarjolla on hyviä asumismahdollisuuksia ja hyvät palvelut lapsiperheille.


Virkeä yritystoiminta luo työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia asukkaille. Kunta voi vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin varaamalla riittävästi rakennusmaata yritystoimintaa varten ja tarvittaessa olla mukana toimitilajärjestelyissä.

bottom of page