top of page

Jäänkö yksin, saanko hoivaa?


Tammelan väestön ikäjakauma poikkeaa koko maan vastaavasta melkoisesti. Tammelassa nuorten aikuisten osuus väestöstä on pieni, ja eläkeiässä olevien määrä suhteellisen suuri. Vuonna 2019 eläkeikäisiä oli yli 1500 henkeä. Yli 1000 henkeä oli jo ylittänyt 70 ikävuoden. Suuri oli myös juuri eläkeiän kynnyksellä olevien määrä.


Ikäihmisten suuri määrä vaatii kunnalta erityistä huomiota. Kunta on tärkeässä asemassa heidän elämänlaatunsa tukemisessa. Eläkeläiset ovat toisaalta tarmokas joukko, mutta iän karttuessa palvelujen tarve kasvaa väistämättä. Kunnan on huolehdittava siitä, että ikäihmisten palvelut ovat oikein mitoitettuja ja laadukkaita.


Vanhuksille tarjottavat palvelut ovat muutakin kuin asumispalveluja ja hoivaa. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja nauttimaan kulttuurista, liikkumaan ja ulkoilemaan sekä viihtymään toisten ihmisten seurassa.


Yksinäisyys voi olla monelle vanhukselle ehkä se suurin toimintakykyä ja elämän laatua heikentävä asia. Puolison kuoltua ja lasten asuessa kaukanakin saattaa olla vaikea löytää keskustelukumppania tai kaveria harrastukseen.


Kunnassa kannattaa laatia suunnitelma asioista, joilla vanhusten yksinäisyyttä voitaisiin vähentää. Tässä työssä myös kolmas sektori on varteenotettava toimija. Kunnan pitää toimia aktiivisesti löytääkseen yksinäisyydestä kärsivät vanhukset.


Kun kunnan pinta-ala on suuri ja asutus hajallaan, on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikki kauempanakin keskustasta asuvat vanhukset saavat palveluja riittävästi, joko kotiin vietynä tai ihminen kotoa noudettuna. Palveluista tulee olla saatavilla ohjausta ja neuvontaa niin vanhuksille itselleen kuin heidän omaisilleenkin.


Yksi aivan erityinen asia, johon kunnan tulisi panostaa ja laatia hyvä suunnitelma, on sähköisten viestintävälineiden käytön opastaminen ja tukeminen. Ikäihmisetkin ovat innokkaita pitämään yhteyttä läheisiinsä ja tuttaviinsa, hakemaan tietoa ja hoitamaan asioita sähköisesti, kunhan heillä on siihen tarkoituksenmukaiset välineet ja riittävästi tukea.


Kunnalla on suuri vastuu valvoa sekä oman toimintansa että muiden palveluntuottajien toimintaa niin, että palvelun laatu on paras mahdollinen. Henkilökuntaa on oltava riittävästi ja heidän osaamisestaan on pidettävä huolta.


Ja kuten kaikessa palvelujen tuottamisessa, tärkeää on, että asiakkaita kuullaan toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

bottom of page